BELEIDSPLAN 2022

In maart 2022 kon de Armvoogdij van Scheerwolde na het intrekken van de coronamaatregelen weer haar reguliere bestuurs- en ledenvergadering organiseren in de gebruikelijke periode, het eerste kwartaal van het jaar.

Uit de binnengekomen aanvragen bleek, dat in de afgelopen periode, waarin we geplaagd werden door de pandemie een enkele vereniging is opgeheven, mede door vergrijzing en een dalend ledenaantal.

In de ledenvergadering zijn de aanvragen besproken en op voorstel van het bestuur gehonoreerd. Alle aanvragers hebben bericht gehad, dat hun vereniging of instantie een bedrag is toegezegd. Dit bedrag is door penningmeester dhr. W. Lok overgemaakt.

De verenigingen en instanties zullen een nieuwe aanvrage in 2023 voor 31 december 2022 moeten indienen bij de secretaris mw. R. Hogenberg-Doornbos. Slechts bij hoge uitzondering en alleen in zeer urgente gevallen zal het bestuur van deze inleverdatum afwijken.

Door overlijden ontvielen ons helaas enkele leden. Gelukkig zijn op uitnodiging enkele nieuwe leden ingeschreven. Het systeem van twee aspirant-bestuurders als adviserend, maar niet stemhebbend lid toe te voegen aan het bestuur werkt tot tevredenheid. Zo kon in de vacature van vertrekkend voorzitter J. Bakker met instemming van de levenvergadering het aspirant-bestuurslid mw. F. Mulder-Timmerman toetreden tot het bestuur. Tot nieuwe voorzitter is benoemd dhr. H. Oord.

Er zal in 2022 getracht worden een lid te interesseren toe te treden als aspirant- bestuurslid.

In 2022 zal het noodzakelijk zijn een notaris in te schakelen om de statuten officieel aan te passen, nu in de ledenvergadering een statutenwijziging is goedgekeurd, waarbij de toelating van nieuwe leden is verruimd. Ieder hetzij man of vrouw, die de doelstelling van de Armvoogdij onderschrijft en respecteert, kan toegelaten worden als lid.

In 2022 zal waar nodig overleg en contact met pachters gezocht worden om bestaande pachtcontracten te toetsen. Hierbij zal indien noodzakelijk onze adviseur in pachtzaken ingeschakeld worden.