Het bestuur wilde evenals in voorgaande jaren voor 2020 aan de Algemene Ledenvergadering voorstellen aan de diverse verenigingen en instellingen ter plaatse, die een aanvrage hadden ingediend, een bijdrage beschikbaar te stellen.

In haar bestuursvergadering van februari 2020 werd een voorstel ter bekrachtiging door de Algemene Ledenvergadering opgesteld.

Door de coronacrisis echter is het gehele verenigingsleven stil komen te liggen.

Het was niet mogelijk om een ledenvergadering te organiseren door regelgeving van overheidswege. Zodra de omstandigheden dit toelieten zijn de leden bijeen geroepen om de financiële situatie van de Armvoogdij en de voorgestelde geldelijke steun aan verenigingen te bespreken.

Pas in oktober 2020 kon het bestuur de algemene ledenvergadering houden in de grote zaal van "De Wielewaal"te Scheerwolde met in achtneming van de regelgeving t.a.v. bijeenkomsten, In deze vergadering zijn de giften en donaties vastgesteld, aangevraagd door diverse verenigingen en instellingen. Na de vergadering zijn deze gelden overgeboekt door de penningmeester naar de betreffende verenigingen.

Voor 2021 zal het bestuur evenals in 2020 een afwachtende houding aannemen door de heersende pandemie. Steun aan verenigingen etc. zal gegeven worden in afwachting van de aanvragen en de door de diverse verenigingen voorgenomen activiteiten. Twee van de aanvragers, die met grote vaste lasten te kampen hebben, streekcentrum "De Wielewaal"en de Protestantse Kerk Blokzijl zullen een voorschot ontvangen.

Een zware slag voor het bestuur is het overlijden van de alom gewaardeerde secretaris dhr. J. Lok. In de eerstvolgende ledenvergadering zal zijn opvolger benoemd worden Tot die tijd zal de voorzitter fungeren als secretaris ad interim.