BELEIDSPLAN 2024

In maart 2024 heeft de Armvoogdij van Scheerwolde haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

Uit de binnengekomen aanvragen bleek dat er naast de gebruikelijke aanvragers, een aantal nieuwe aanvragen waren. In de ledenvergadering zijn de aanvragen besproken en op het voorstel van het bestuur zijn twee aanvragen afgewezen en de rest van de aanvragen gehonoreerd. Ook zijn dit jaar de bijdragen verhoogd. De nieuw vastgestelde bedragen zijn door de penningmeester Dhr. W. Lok overgemaakt.

De verenigingen en instanties zullen een nieuwe aanvraag voor 2025 voor 31 december 2024 moeten indienen bij de secretaris mw. R. Hogenberg-Doornbos. Van deze datum wijkt het bestuur niet af.

Tijdens de ledenvergadering zijn er bestuursverkiezingen geweest. H. Ploer en F. Mulder-Timmerman waren beiden aftredend en herkiesbaar. Beiden hebben hun functie opnieuw voor twee jaar aangenomen. Momenteel is er één aspirant bestuurslid. Het komende jaar gaan we proberen nog een aspirant bestuurslid te werven.

In 2024 zal waar nodig overleg en contact met pachters gezocht worden om bestaande pachtcontracten te toetsen. Hierbij zal indien noodzakelijk onze adviseur in pachtzaken ingeschakeld worden.

In 2024 zal ook contact worden gezocht met onze financiële adviseur voor aan nadere kennismaking met het bestuur en de leden van de Armvoogdij. Het plan is om in de Algemene Ledenvergadering van 2025 gezamenlijk de financiën van de Armvoogdij te bespreken.